Μενού Κλείσιμο

Αξιολόγηση

target

Στόχοι

  • Να εκφράσουν οι συμμετέχοντες τις εντυπώσεις τους για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν
  • να προτείνουν αλλαγές για βελτίωση
  • να μοιραστούν θετικές και αρνητικές εμπειρίες και συναισθήματα από τη διαδικασία
  • να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και την ομάδα.
desc

Περιγραφή

Δίνουμε 5 λεπτά ώστε κάθε μαθητής/-ρια να συμπληρώσει το φύλλο αξιολόγησης. Μπορούμε να κάνουμε επιλογή κάποιων μόνο από τις ερωτήσεις αξιολόγησης ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο, το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που επιλέχθηκαν, τις ανάγκες της ομάδας. Αφού οι μαθητές/-ριες συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, επανερχόμαστε στον κύκλο όπου όσοι/-ες επιθυμούν μοιράζονται τις απαντήσεις τους στην ομάδα. Συζητάμε για τις εμπειρίες και τα συναισθήματά μας από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, προτείνουμε αλλαγές για βελτίωση, εκφράζουμε σε ποια προγράμματα θα μας ενδιέφερε να συνεχίσουμε στο μέλλον κλπ.

Κατεβάστε το αρχείο:  Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης