Μενού Κλείσιμο

Αρχικη

Το έργο “Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας (SKHC)” αποτελεί μέρος μίας σειράς πολυμερών έργων τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του 6ου Κύκλου του Προγράμματος CoE/EU Joint Programme “Democratic and Inclusive School Culture in Operation” (DISCO) (Δημοκρατική και Συμπεριληπτική Σχολική Κουλτούρα και Λειτουργία). Βασικότερος στόχος του έργου SKHC είναι να ανταποκριθεί στην ανάγκη για διαχείριση αμφιλεγόμενων ή συγκρουσιακών ζητημάτων που εμφανίζονται στις τρεις συνορεύουσες χώρες. Συγκεκριμένα, το έργο επιχειρεί να οικοδομήσει ένα ειρηνικό και χωρίς αποκλεισμούς σχολικό περιβάλλον μέσω της από κοινού ανάπτυξης και χρήσης κατάλληλων εκπαιδευτικών πρακτικών και εργαλείων στις σχολικές κοινότητες των τριών χωρών. Για να το πετύχουν αυτό, οι τρεις χώρες-εταίροι αξιοποιούν σχετικό εκπαιδευτικό υλικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμβουλίου της Ευρώπης και συγκεκριμένα τον εκπαιδευτικό οδηγό με τίτλο “Διαχείριση της Αντιπαράθεσης. Καταρτίζοντας μία στρατηγική για τη διαχείριση και τη διδασκαλία των αμφιλεγόμενων ζητημάτων στα σχολεία”.

Στόχοι

Ενθάρρυνση της συζήτησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης για τη δημοκρατική πολιτειότητα και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα

Ευαισθητοποίηση και προβολή της σημασίας της εκπαίδευσης για τη δημοκρατική πολιτειότητα και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε πτυχή της κοινωνίας.

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών, τοπικών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Συμβολή στην προώθηση και τη συνεχή εξέλιξη της εκπαίδευσης για την πολιτειότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.

Δράσεις

Συνεργάτες

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία

Journalists for Human Rights

AMALIPE Centre for Interethnic Dialogue and Tolerance