Μενού Κλείσιμο

Γενικές πληροφορίες για το έργο SKHC

Το έργο

Το έργο “Διαχείριση της Αντιπαράθεσης σε σχολεία της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας (SKHC)” αποτελεί μέρος μίας σειράς πολυμερών έργων τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του 6ου Κύκλου του Προγράμματος CoE/EU Joint Programme “Democratic and Inclusive School Culture in Operation” (DISCO)  (Δημοκρατική και Συμπεριληπτική Σχολική Κουλτούρα και Λειτουργία). 

Βασικότερος στόχος του έργου SKHC είναι η διαχείριση αμφιλεγόμενων ή συγκρουσιακών ζητημάτων στις σχολικές κοινότητες των τριών χωρών-εταίρων.

Έτσι οι τρεις χώρες (Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία) επιχειρούν να οικοδομήσουν ένα ειρηνικό και χωρίς αποκλεισμούς σχολικό περιβάλλον, καταρτίζοντας νέο εκπαιδευτικό υλικό ανώτερης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος να επιμορφώσουν την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα σε ζητήματα δημοκρατικής πολιτειότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τη διαδικασία αυτή αξιοποιούν τον εκπαιδευτικό οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο “Διαχείριση της Αντιπαράθεσης. Καταρτίζοντας μία στρατηγική για τη διαχείριση και τη διδασκαλία των αμφιλεγόμενων ζητημάτων στα σχολεία”.

Μέσω του έργου, κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας καλείται να συμμετέχει ενεργά στην συνολική εκπαιδευτική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, το έργο θα επηρεάσει τις εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές μέσα από:

 • Την εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τη μεθοδολογία και τις πρακτικές της μη τυπικής εκπαίδευσης.  
 • Την κινητοποίηση των επίσημων εκπαιδευτικών φορέωνπου υπάγονται στα Υπουργεία Παιδείας των χωρών εταίρων στο να προωθήσουν μία σχολική κουλτούρα προσανατολισμένη στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Την ενδυνάμωση του σχολείου ώστε να υιοθετήσει ένα ανοιχτό στην κοινωνία, συμπεριληπτικόμοντέλο λειτουργίας που θα περιλαμβάνει όλα τα μέλη του, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, διευθυντές/ριες, μαθητές/ριες, μη διδακτικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες, επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς και στελέχη εκπαίδευσης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λπ.
 • Τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου μέσα από σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν τα σχολεία στις τρεις συμμετέχουσες χώρες με την υποστήριξη των εταίρων.
 • Την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με τη σημασία της δημοκρατικής εκπαίδευσης.

Διάρκεια

Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2021.

Το πρόγραμμα DISCO

Το Κοινό Πρόγραμμα “DISCO” της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης χρηματοδοτεί συμπράξεις τουλάχιστον τριών κρατών της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Σύμβασης να συνεργαστούν σε έργα κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της εκπαίδευσης για τη δημοκρατική πολιτειότητα και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τουλάχιστον ένα από τα κράτη μέλη της Σύμβασης πρέπει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος στόχος των υλοποιούμενων έργων είναι η πληροφόρηση των συμμετεχουσών χωρών για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές στον τομέα της δημοκρατικής πολιτειότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η κινητοποίησή τους να εφαρμόσουν παρόμοιες πρακτικές.  

Επιπρόσθετα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω:

 • Ενθάρρυνση της συζήτησης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε θέματα εκπαίδευσης για τη δημοκρατική πολιτειότητα και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ευαισθητοποίηση και προβολή της σημασίας της εκπαίδευσης για τη δημοκρατική πολιτειότητα και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε πτυχή της κοινωνίας.
 • Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών, περιφερειακών, τοπικών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
 • Συμβολή στην προώθηση και τη συνεχή εξέλιξη της εκπαίδευσης για την πολιτειότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρώπη.

Το εταιρικό σχήμα

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ είναι μία ανεξάρτητη, κοινωνική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από την ίδρυσή της το 1993, η οργάνωση δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού, την κοινωνική οικολογία, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων.

Κύριος στόχος της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας δημοκρατικής, ανοικτής κοινωνίας, ικανής να εξασφαλίσει επαρκές βιοτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους.

Οι στόχοι της οργάνωσης είναι οι εξής:

 • Διασφάλιση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης για όλους τους ανθρώπους χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, καταγωγής, κοινωνικού, οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού κ.λπ.  
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία και τη μη βία, καθώς και για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε είδους αρνητικών διακρίσεων.
 • Προσαρμογή και βελτίωση του θεσμικού, πολιτικού και κοινωνικού πλαισίου στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και της ισότιμης συμμετοχής όλων.
 • Ενεργή συμμετοχή ατόμων, συλλογικοτήτων και κοινωνικών ομάδων σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της αλληλεγγύης και του σεβασμού της διαφορετικότητας.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί διάφορα εθνικά και διεθνή έργα, καθώς και ποικίλες εθελοντικές δράσεις. Η οργάνωση συνεργάζεται με οργανώσεις και φορείς που μοιράζονται κοινό όραμα, φιλοσοφία και στόχους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με την καθοριστική συμμετοχή πλήθους στελεχών, εθελοντών/ριών, και υποστηρικτών/ριών, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει αναπτύξει σε βάθος δραστηριότητες εμπνευσμένες από ένα συλλογικό και ολιστικό όραμα για τους ανθρώπους, την κοινωνία και τον κόσμο.

Ενδεικτικά, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ αναπτύσσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μεταναστών/ριών και προσφύγων, προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων που απευθύνονται σε νέους/νέες Ρομά, προγράμματα για την επαγγελματική και κοινωνική ενδυνάμωση καλλιτεχνών με αναπηρία, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη φυλακισμένων γυναικών και πολλά άλλα. Σε συνεργασία με τη σχολική κοινότητα σε όλη την Ελλάδα, η οργάνωση υλοποιεί διάφορα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, μαθητές/ριες και γονείς/κηδεμόνες. Επιπλέον, υλοποιεί διάφορες συμμετοχικές εκπαιδευτικές δράσεις όχι μόνο στα σχολεία αλλά και σε άλλα πλαίσια, όπως σε ευρωπαϊκές ανταλλαγές νέων, εκπαιδεύσεις εθελοντών/ριών κ.ά. Σχεδιάζει και υλοποιεί συμμετοχικά, διαδραστικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στους τομείς της κοινωνικής οικολογίας, της αποανάπτυξης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κ.λπ. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει σε τοπικά και διεθνή δίκτυα όπου από κοινού οργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια, εκδηλώσεις, φεστιβάλ κ.λπ. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργανώνει τη “Στρογγυλή Τράπεζα κατά των Διακρίσεων” που πραγματοποιείται στην Αθήνα σε ετήσια βάση με το συμμετέχον κοινό να ενημερώνεται για θέματα κοινωνικής ένταξης, προσβασιμότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, ρητορικής μίσους και ρατσιστικών εγκλημάτων. Διαχειρίζεται τις “Εκδόσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗ”, διατηρεί και ενημερώνει μια πλούσια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Στην Ελλάδα, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ είναι επίσημος φορέας εστίασης του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fundamental Rights Agency – FRA).

Η “Journalists for Human Rights” είναι μία μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τα Σκόπια στη Βόρεια Μακεδονία. Δημιουργήθηκε το 1996 ως μία άτυπη ομάδα η οποία πήρε νομική μορφή το 1999. Εργάζεται ενεργά για την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και αντικειμενικότητας στα πολιτικά πράγματα με στόχο την οικοδόμηση ενός συστήματος με πρωταρχικές αξίες τα δικαιώματα των παιδιών και την ισότητα των φύλων.

Σκοπός της οργάνωσης είναι να συνδεθούν οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας μέσω ποικίλων δράσεων ενημέρωσης και πληροφόρησης, συζητήσεων και εκπαιδεύσεων για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαρτήτως θρησκείας, γλώσσας, φύλου κ.λπ.

Η JHR δραστηριοποιείται στους τομείς: Υγεία, Νεολαία, Απασχόληση, Δικαιώματα Παιδιού, Τουρισμός.

 • Η αποστολή της οργάνωσης είναι να φέρει σε επαφή διαφορετικούς ανθρώπους και να τους ευαισθητοποιεί σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Το όραμα της, μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών η οποία προάγει την ισότιμη κοινωνική συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων με σεβασμό μέσα από την αλληλουχία: Πληροφόρηση – Επικοινωνία – Εκπαίδευση.
 • Οι αξίες της οργάνωσης είναι οι: ειρήνη και συμφιλίωση, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μείωση της φτώχειας, ίσες ευκαιρίες, συμμετοχή και προώθηση κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, επαγγελματισμός και διαφάνεια.

H JHR, στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής της, υλοποιεί εθνικά και διεθνή έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ζητημάτων. Συνολικά, η δράση της JHR πραγματοποιείται και χάρη σε έναν μεγάλο αριθμό εθελοντών/ριών οι οποίοι/ες συμμετέχουν ενεργά και ενθαρρύνουν τους κατοίκους της Β. Μακεδονίας να γνωριστούν και να συνυπάρξουν αρμονικά. Η τοπική κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος παίρνουν μέρος σε στοχευμένες δραστηριότητες της JHR. Επίσης, οι νέοι, ως μία από τις βασικές ομάδες στόχου της οργάνωσης συμμετέχουν σε έργα και δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της μη βίας και της κουλτούρας της ειρήνης ως βασικές αξίες της Βορειομακεδονικής κοινωνίας.

Επίσης δραστηριοποιούνται και για την ένταξη της εκπαίδευσης για την ειρήνη στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, για παράδειγμα μέσω προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης σε θεματικές ενότητες όπως π.χ. για την ισότιμη πρόσβαση στο νερό, την αποχέτευση την υγιεινή κ.ά.  

Η οργάνωση απευθύνεται επίσης στο ευρύ κοινό μέσω συνεργασιών με τη δημοσιογραφική κοινότητα παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας και τη δημοσιογραφία για την ειρήνη. Μέσα από την παροχή άμεσης βοήθειας και στήριξης για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ωφελούμενών της και στη συνέχεια για την κοινωνική τους ένταξη, η JHR συνεχίζει το έργο της για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, αγωνιζόμενη για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενάντια σε κάθε είδους προκατάληψη, περιθωριοποίηση και διάκριση.

Η JHR συμμετέχει σε πολλούς διεθνείς συνασπισμούς, μεταξύ των οποίων οι πιο συχνές συνεργασίες είναι με: WECF (Women in Europe for a Common Future), CMC (Cluster Munition Coalition), ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), IANSA (International Action Network on Small Arms), IFEJ – (International Federation of Environmental Journalism), GREEN ACCORD (International Association of Journalists for Sustainable Development).

Η JHR είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά με το πρωτόκολλο για το νερό και την υγεία, της ομάδας της UNECE σχετικά με τη σύμβαση του Άαρχους για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα, συμμετέχει στην ομάδα της UNECE για τις μεταφορές, καθώς και στην ομάδα της UNCCD για την προστασία των δασών. Είναι ισότιμο μέλος του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και συμμετέχει ενεργά στο διεθνές δίκτυο ECPAT για την προστασία των παιδιών.

H οργάνωση “AMALIPE Center for Interethnic Dialogue and Tolerance” είναι μια κορυφαία οργάνωση Ρομά που εργάζεται για την ισότιμη ένταξη των Ρομά στη βουλγαρική κοινωνία. Η οργάνωση διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του πολιτικού κινήματος των Ρομά και υλοποιεί δραστηριότητες συνηγορίας για την ενσωμάτωση των Ρομά ενώπιον των κρατικών θεσμών. Το Κέντρο AMALIPE είναι μέλος του Δημόσιου Συμβουλίου του Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας, της Εθνικής Οργάνωσης Ασθενών, του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών κ.ά. Ο πρόεδρος της οργάνωσης, Deyan Kolev, εξελέγη ως εκπρόσωπος των ΜΚΟ Ρομά στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επιστήμη και Εκπαίδευση για την Έξυπνη Ανάπτυξη” 2014 – 2020.

Όραμα:

Το Κέντρο AMALIPE επενδύει στην ισότιμη ένταξη των Ρομά σε μια κοινωνία που βασίζεται στη διατήρηση της ταυτότητας και στον εκσυγχρονισμό της κοινότητας των Ρομά. Η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού της κοινότητας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της αυτοεκτίμησής της. Η προώθηση της δημοκρατικής πολιτικής παιδείας και η ανάπτυξη πολιτικής ηγεσίας στην κοινότητα των Ρομά θα συμβάλει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Οι οργανώσεις των Ρομά που λειτουργούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αποτελούν καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό της κοινότητας στο σύνολό της, εκφράζουν τις ανάγκες της και θα μπορούσαν να συμμετάσχουν ενεργά στην αλλαγή των υφιστάμενων πολιτικών, στάσεων και προκαταλήψεων απέναντι στους Ρομά, οι οποίες είναι μόνιμα ενσωματωμένες στους θεσμούς και την κοινωνία στο σύνολό της.

Αποστολή:

Η αποστολή του Κέντρου AMALIPE είναι να ενθαρρύνει την ενδυνάμωση της κοινότητας των Ρομά στη Βουλγαρία για την ενεργό συμμετοχή της και την ισότιμη πρόσβασή της σε:

 • Πόρους και διαδικασίες ανάπτυξης, με προτεραιότητα την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση
 • Ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες

Προσέγγιση:

Το Κέντρο AMALIPE προσεγγίζει τους στόχους του μέσα από:

 • εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών σε τοπικό επίπεδο,
 • τακτική παρακολούθηση, ανατροφοδότηση και συνηγορία για αλλαγές στις υφιστάμενες πολιτικές που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των Ρομά,
 • συστηματοποίηση των βέλτιστων πρακτικών διαφόρων οργανώσεων για την αποτελεσματική ένταξη της Ρομά κοινότητας και ενσωμάτωσή τους σε εθνικές πολιτικές
 • ενδυνάμωση, οργάνωση και κινητοποίηση της κοινότητας των Ρομά σε επίπεδο πολιτικής συμμετοχής
 • υλοποίηση δράσεων συνηγορίας για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μοντέλου ένταξης των Ρομά, μέσα από την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν καλές πρακτικές που έχουν επιφέρει ωφέλιμα αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο.

Δράση:

Την τρέχουσα περίοδο, το Κέντρο AMALIPE εργάζεται σε περισσότερα από 20 έργα στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υποστήριξης, τα οποία χρηματοδοτούνται από φορείς όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επιχειρησιακά Προγράμματα, UNICEF κ.ά. Η οργάνωση συνεργάζεται με ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 250 σχολεία-μέλη σε όλη τη χώρα για τη μείωση της σχολικής διαρροής, την προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, και γενικότερα για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης των Ρομά. Βασική δράση της οργάνωσης είναι και η ενδυνάμωση των γονέων Ρομά ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή και να μετατρέψουν το σχολείο σε κέντρο της κοινότητας. Η οργάνωση έχει δημιουργήσει 14 Κέντρα Κοινοτικής Ανάπτυξης στις έξι περιφέρειες της Βουλγαρίας για την προώθηση της αυτοοργάνωσης της κοινότητας των Ρομά. Κάθε ένα από αυτά τα κέντρα συνεργάζεται με ένα δίκτυο τοπικών κοινοτικών ομάδων όπου εργάζονται εκπαιδευτικοί διαμεσολαβητές/ριες. Σήμερα, σχεδόν 30 εκπαιδευτικοί διαμεσολαβητές/ριες εργάζονται στο κέντρο AMALIPE. Παράλληλα, η οργάνωση υποστηρίζει το έργο των πάνω από 250 εκπαιδευτικών διαμεσολαβητών/ριών που διορίζονται από τα σχολεία του Δικτύου “Κάθε μαθητής θα είναι νικητής”.

Το Κέντρο AMALIPE συνεργάζεται με πολλές οργανώσεις Ρομά και μη Ρομά από όλη τη χώρα υλοποιώντας δραστηριότητες σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες, η διοργάνωση εκστρατειών συνηγορίας για την ένταξη των Ρομά κ.ά.

Το ζήτημα

Οι τρεις γειτονικές χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα όσον αφορά στην αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων, της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω το έργο SKHC προωθεί ως λύση τη μη τυπική εκπαίδευση για τη δημοκρατική πολιτειότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσα από καλές πρακτικές. Η ανάπτυξη της δημοκρατικής παιδείας αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και της Βουλγαρία, όπου τα υψηλά επίπεδα μισαλλοδοξίας και διακρίσεων εξακολουθούν να αποτελούν κρίσιμο ζήτημα σε εθνικό επίπεδο.

Στόχος της συνεργασίας των τριών χωρών είναι η ανάπτυξη μιας κοινής στοχευμένης παρέμβασης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση βίαιων συγκρούσεων που βασίζονται σε αντιπαραθέσεις εντός της σχολικής κοινότητας, με έμφαση -αλλά όχι αποκλειστικά- στο μίσος που αναπαράγεται στη βάση της εθνικής καταγωγής ανάμεσα σε Ελλάδα, Βόρειας Μακεδονία και Βουλγαρία.

Η μακροχρόνια εμπειρία από τη συνεργασία των φορέων-εταίρων με την εκπαιδευτική κοινότητα σε κάθε χώρα αποδεικνύει ότι τα υψηλά ποσοστά εκφοβισμού και βίας στα σχολεία βασίζονται σε επικρατούσες στερεότυπες αντιλήψεις και προκαταλήψεις κάθε μορφής. Η εποικοδομητική διαχείριση των συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον πριν αυτή εκδηλωθεί με βίαιους τρόπους μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μετατρέψει το σχολείο σε έναν ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς χώρο αυτοέκφρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μελών του.

Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις για παράδειγμα όσον αφορά στο φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, τη φυλή κ.ά. αναπαράγονται από κυρίαρχες πηγές όπως για παράδειγμα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και από μέλη της οικογένειας, εκπαιδευτικούς κλπ.

Σύμφωνα με έρευνες για τον σχολικό εκφοβισμό που έχουν πραγματοποιηθεί και στις τρεις χώρες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία μαθητές και μαθήτριες γνωρίζουν περιπτώσεις σχολικής βίας, αλλά επιλέγουν να μην δράσουν καθώς πιστεύουν ότι “κάποιος άλλος πρέπει να το κάνει”. Επίσης, πολύ συχνά μαθητές/ριες που επιτίθενται σε συμμαθητές/ριές τους αποτελούσαν οι ίδιοι/ες θύματα βίας στη σχολική τους ζωή στο παρελθόν (φαύλος κύκλος της βίας). Ο εκφοβισμός και η σχολική βία που βασίζονται σε προκαταλήψεις είναι μια πραγματικότητα που κάθε σχολικό περιβάλλον καλείται να προλάβει ή να αντιμετωπίσει με ειρηνικά και δημοκρατικά εκπαιδευτικά εργαλεία.

Έτσι, το έργο SKHC αποτελεί μια ευκαιρία οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν ώστε να αναγνωρίζουν ή και να προβλέπουν τα αμφιλεγόμενα / συγκρουσιακά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν στο σχολικό τους περιβάλλον καθώς και να ενεργοποιήσουν στα σχολεία τους τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους.

Το έργο είναι επίκαιρο ιδιαίτερα τώρα, σε μια περίοδο επιβεβλημένης κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπου ένα κλίμα αμοιβαίας επιφυλακτικότητας και αποστροφής φαίνεται να κλιμακώνεται. Σε ό,τι αφορά στο σχολείο, η ενδυνάμωση της σχέσης μαθητή/ριας – γονέα/κηδεμόνα – εκπαιδευτικού φαίνεται να αποτελεί το κλειδί για την οικοδόμηση μίας βιώσιμης και παραγωγικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που χρήζει επίλυσης είναι η υπέρβαση των αρνητικών στερεοτύπων ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας σε κάθε επίπεδο για παράδειγμα ανάμεσα σε μαθητές/ριες, μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς, διευθυντές/ριες και εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς/γονείς.  

Τα αποτελέσματα του έργου SKHC αναμένεται να επηρεάσουν θετικά την ομαλή ένταξη όλων των μαθητών/ριών χωρίς διακρίσεις στα τοπικά σχολεία καθώς επίσης και να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν μαζί ζητήματα απομόνωσης και αποκλεισμού. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός σχολικού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από αποκλεισμούς και βίαιες συγκρούσεις, όπου μαθητές/ριες, εκπαιδευτικοί, οικογένειες και τοπική κοινότητα θα συνεργάζονται για την ειρηνική διαχείριση και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων με μέσα δημοκρατικά και προσανατολισμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι τρεις εταίροι έχουν ισχυρή παρουσία σε σχολεία τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και ως εκ τούτου διατηρούν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ένταξης της μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία. Η μη τυπική εκπαίδευση είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μεθόδους για την ισότιμη ένταξη όλων των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς αποδεδειγμένα επιφέρει αλλαγές στη συμπεριφορά, τα κίνητρα, την επικοινωνία και τις ιδέες των συμμετεχόντων/ουσών προς μία συμπεριληπτική κατεύθυνση. Πρόθεση του έργου και πρακτική των εταίρων είναι να διατηρούν επαφή με τα συμμετέχοντα σχολεία, να αξιολογούν εκ νέου την κατάσταση μέσω συνεχούς συνεργασίας με τα συμμετέχοντα σχολεία και τους σχετικούς εκπαιδευτικούς φορείς, προκειμένου να παρακολουθείται και να εξελίσσεται η διαδικασία προόδου.

Ο σχεδιασμός του έργου επιτρέπει στη σύμπραξη να διαδώσει την προαναφερθείσα εμπειρία και να προωθήσει τις αρχές της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ένα μέσο για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί φορείς διαφορετικών τομέων και περιοχών θα γνωριστούν μεταξύ τους, θα δικτυωθούν και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες για ανταλλαγή, κοινό σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων δημοκρατικής πολιτειότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιλύοντας έτσι κοινούς προβληματισμούς και ζητήματα. Τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών δράσεων και το εκπαιδευτικό υλικό θα παρουσιαστούν στο Τελικό Συνέδριο του έργου εμπνέοντας μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να πολλαπλασιάσουν τις αποτελεσματικές πρακτικές του εφαρμόζοντας σχετικές πρωτοβουλίες στα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

Στόχοι / Ομάδες στόχου

 • Οι εταίροι από Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία να καλλιεργήσουν επιπλέον δεξιότητες και να αναπτύξουν μία στοχευμένη, κοινή και συμμετοχική μεθοδολογία καθώς και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία ώστε να διευκολύνουν τις τοπικές σχολικές κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις διαμάχες μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Οι τοπικές εκπαιδευτικές κοινότητες και οι εκπαιδευτικοί φορείς* στις τρεις χώρες να ενδυναμωθούν ώστε να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις στο σχολείο αξιοποιώντας εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες μη τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Οι τοπικές σχολικές κοινότητες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα για τη διαχείριση αμφιλεγόμενων ζητημάτων.
 • Η μη τυπική εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα να προωθείται ως επίσημη πρακτική στα εκπαιδευτικά συστήματα των τριών χωρών.    

*στελέχη εκπαίδευσης, διευθυντές/ριες σχολείων, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές/ριες

Η κυριότερη ομάδα – στόχος του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι διευθυντές/ριες σχολείων σε Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία. Επίσης, το έργο απευθύνεται σε υπευθύνους για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, σε στελέχη εκπαίδευσης υπεύθυνα για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία, σε παιδαγωγικούς συμβούλους, σχολικούς ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές/ριες, εκπαιδευτές/ριες, εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα ή πρόσωπο κάθε χώρας που επιθυμεί να πολλαπλασιάσει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες προς ένα ειρηνικό και δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον.

Δράσεις

 • Ο εκπαιδευτικός οδηγός “Managing Controversy” μεταφράζεται στα μακεδονικά και τα βουλγαρικά, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη στην ελληνική γλώσσα. Ο οδηγός εκτυπώνεται και διαδίδεται στις ευρύτερες εκπαιδευτικές κοινότητες της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας.
 • Ένα πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 8 ωρών, βασισμένο στον εκπαιδευτικό οδηγό “Managing Controversy”, αναπτύσσεταιαπό το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό της σύμπραξης κατά τη διάρκεια μίας τετραήμερης συνάντησης. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο, τις πολιτικές, τις υπάρχουσες καλές πρακτικές, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των τριών χωρών.
 • Εικοσιτέσσερα 8ωρα διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαστήρια για την εκπαιδευτική κοινότητα διοργανώνονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές των τριών χωρών εταίρων (8 στην Ελλάδα, 8 στη Βόρεια Μακεδονία, 8 στη Βουλγαρία).
 • Νέο εκπαιδευτικό υλικό με θέμα τη διαχείριση των συγκρουσιακών ζητημάτων μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα παράγεται σε τέσσερις γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, μακεδονικά, βουλγαρικά).
 • Για κάθε χώρα αναπτύσσονται τρία ηλεκτρονικά εργαλεία (ένα για κάθε χώρα εταίρο), τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη διαχείριση των συγκρουσιακών ζητημάτων καθώς και παιδαγωγικό υλικό σχετικά με την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητεςκαι το περιεχόμενο του έργου διαδίδονται στις ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα των εταίρων, καθώς και σε άρθρα, συνεντεύξεις κ.λπ.

Πραγματοποιείται μια Τελική Εκδήλωση για τη δικτύωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ των τριών χωρών εταίρων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωσή του, το έργο θα έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός πιο δημοκρατικού, συμμετοχικού και χωρίς αποκλεισμούς σχολείου που θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ειρήνης.

 • Εκπαιδευτικοί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας θα έχουν εκπαιδευτεί ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αντιπαραθέσεις μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιώνεστιασμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα.
 • Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί στις δραστηριότητες τουέργου θα αναλάβουν να διεξάγουν προγράμματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολεία τους σε μια προσπάθεια να προετοιμάσουν το έδαφος για τη διαχείριση των συγκρούσεων με δημοκρατικούς και συμπεριληπτικούς τρόπους.
 • Τα παιδιά και οι έφηβοι/ες μαθητές/ες θα μάθουν πώς να επικοινωνούν δημοκρατικά και ειρηνικά τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, διαδικασία που σταδιακά θα τους προετοιμάσει σε ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες.
 • Επίσημοι εκπαιδευτικοί φορείς και στελέχη εκπαίδευσης υπεύθυνα για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό θα αντιληφθούν τη σημασία της εκπαίδευσης στα ανθρώπινα κάνοντας βήματα γιατην καθιέρωσή της στα επίσημα σχολικά συστήματα των τριών χωρών.
 • Τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας θα εμπλέξουν ενεργά στην καθημερινή πρακτική τους όλα τα μέλη της σχολικής κοινότηταςανοίγοντας σε νέες συνεργασίες με την τοπική κοινωνία (με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, τοπικούς και περιφερειακούς φορείς κ.ά.).